farriel

90 tekstów – auto­rem jest far­riel.

War­to cze­kać. Na­wet jeśli cze­ka się na mar­ne. Bo cze­kanie gwa­ran­tu­je, że nie prze­gapi się te­go, cze­go się oczekuje. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 10 kwietnia 2012, 21:03

Jeśli jedną drogą nie doj­dziesz do ce­lu, to próbuj następną. Kiedyś w końcu doj­dziesz, na­wet jeśli mu­sisz iść naokoło. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 30 marca 2012, 14:42

To, co dla Ciebie jest wadą, dla ko­goś in­ne­go może oka­zać się zaletą. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 10 marca 2012, 21:16

Al­bo nic cieka­wego w życiu się nie dzieje, al­bo dzieje się za dużo rzeczy na raz... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 4 marca 2012, 22:52

Uda­na ciężka pra­ca mo­tywu­je do działania. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 2 marca 2012, 01:02

Często zmiany są dob­re. Ale cza­sem le­piej coś zos­ta­wić ta­kie, ja­kie jest. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 27 lutego 2012, 16:56

Łat­wiej złości się na ko­goś niż na siebie. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 22 lutego 2012, 20:30

Można być dla ko­goś złym lub dob­rym. Ale można być też złym czy­niąc za dużo dob­ra i na od­wrót. Jak coś jest "za bar­dzo" to zaw­sze da­je do myślenia.


Co za dużo to nie zdrowo. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 14 lutego 2012, 20:58

Cza­sem nie tyl­ko głowa chce wal­czyć z ser­cem, ale i reszta ciała. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 12 lutego 2012, 11:13

Naj­gorzej zro­bić pier­wszy krok. Lecz nie wiado­mo, czy da­lej na­pot­ka się bag­no, które spo­wol­ni nasze ruchy, os­tre ka­mienie, które nas po­ranią, czy może twar­dy grunt, po którym będziemy wręcz biec do przodu. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 17 fiszek • 9 lutego 2012, 19:22

farriel

Zwykła dziewczyna bez zdolności pisania. Lecz jest w niej coś... Coś w niej siedzi... Coś, co chce wyjść, ujawnić się. Przez lata owe Coś było trzymane na uwięzi. W klatce zwanej sercem. Czas, by w końcu wyszło na światło dzienne.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

farriel

Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Aktywność